§1 Definicje

 1. Adres pocztowy– imię i nazwisko lub nazwa instytucji, lokalizacja w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny:
 3. Dane kontaktowe:
 4. Dostawa– rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem sposobu transportu i kosztu.
 5. Dowód zakupu– rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 6. Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 7. Konsument– Klient, będący konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
 8. Koszyk– lista zakupów sporządzona z oferowanych w sklepie dostępnych produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 9. Kupujący/ Użytkownik – zarówno Konsument ,jak i Klient, osoba korzystająca ze Sklepu.
 10. Miejsce wydania rzeczy– adres pocztowy, czyli punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Kupującego.
 11. Moment wydania rzeczy– moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 12. Płatność– metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
 13. Produkt– towar w formie zestawu prezentowany w sklepie internetowym, tj. minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 14. Przedmiot umowy– produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 15. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego.
 16. Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.owocnegodnia.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 17. Sprzedający:
 18. Termin realizacji– data dostawy zamówionych produktów.
 19. Umowa sprzedaży (Umowa)– umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy ……… a Kupującym, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 20. Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

  §2 Warunki ogólne
 1. Sklep dostępny pod adresem internetowym https://www.owocnegodnia.pl  (zwany dalej „Sklepem”) prowadzony jest przez ………. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod numerem telefonu +48 ………) lub poprzez wiadomość drogą elektroniczną na adres: kontakt@owocnegodnia.pl
 1. Sklep prowadzony jest pod marką Sprzedającego owocnegodnia.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji Zamówień za pośrednictwem Sklepu dostępnego pod adresem https://www.owocnegodnia.pl.
 3. Przed skorzystaniem ze Sklepu należy uważnie przeczytać niniejszy Regulamin. Jeżeli Kupujący nie zgadza się z którymkolwiek postanowieniem Regulaminu, bądź z jego całością, Sprzedawca uprzejmie prosi o nie akceptowanie Regulaminu oraz o nie korzystanie ze Sklepu.
 4. Każdy Kupujący, po zaakceptowaniu treści Regulaminu, zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 5. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 6. Do korzystania ze Sklepu i dokonania zakupów niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  1. posiadanie urządzenia multimedialnego: z dostępem do Internetu, z zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki, z systemem operacyjnym Windows, Mac OS, iOS lub Android, z obsługą plików Cookies,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. posiadanie numeru telefonu komórkowego.
 1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny zawierają koszt dostawy.
 2. Informacje o Produktach podane na stronie Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronie Sklepu, zamieszczania informacji o nowych Produktach w ofercie, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 4. Produkty mogą nieznacznie odbiegać wagą od podanej wagi na stronie Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia produktów o wadze różnej od wagi wskazanej w Zamówieniu, przy czym różnica nie może być większa niż +/- 25%.
 5. Zdjęcia Produktów stanowią ogólny pogląd oferty Sklepu. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów mogą się one różnić od tych przedstawionych na zdjęciach.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: numeru Zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobrania Regulaminu,
  2. dołączenia do zrealizowanego Zamówienia Dowodu zakupu.
 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Produkty prezentowane na stronie Sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedawcy. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego Zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 2. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak również prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca informuje na stronie Sklepu.

  §3 Zawarcie umowy i jej realizacja
 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną.
 2. Kupujący może składać zamówienia 24 h na dobę, w każdy dzień tygodnia.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 4. Wybór zamawianych produktów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny płatnością w systemie tpay– przy użyciu systemu płatności elektronicznych.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną [Owocnegodnia.pl] Otrzymaliśmy twoje zamówienie! , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 10. Realizacja Zamówienia płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.
 11. Produkty dostarczane są za pomocą własnego transportu.
 12. Realizacja Zamówienia jest ograniczona do określonego obszaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest możliwa tylko dla Kupujących, którzy wybrali adres dostawy na obszarze objętym działalnością Sprzedawcy. W przypadku wątpliwości czy adres dostawy jest objęty działalnością sprzedawcy kupujący powinien skontaktować się ze sprzedawcą drogą mailową lub telefoniczną celem sprawdzenia.
 13. Koszt realizacji Zamówienia jest ujęty w wartości Produktów.
 14. Termin realizacji dostawy wynosi 1-2 dni roboczych licząc od wybranego przez Kupującego dnia dostawy na zamówieniu oraz zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.
 15. Zamówienia realizowane są w wybrane dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-20:00. Każda realizacja Zamówienia zostanie poprzedzona kontaktem telefonicznym z Kupującym celem potwierdzenia godziny dostawy Zamówienia.
 16. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dokonać realizacji Zamówienia w wyznaczonym terminie. W przypadku braku możliwości terminowej realizacji Zamówienia, Sprzedawca podejmie wszelkie kroki, by jak najszybciej skontaktować się z Kupującym przy użyciu numeru telefonu podanego przez Kupującego.
 17. Sprzedawca dostarcza Zamówienie wraz z potwierdzeniem sprzedaży lub paragonem fiskalnym. Jeżeli Kupujący chce otrzymać fakturę VAT, powinien wpisać tę uwagę w polu uwagi do zamówienia „Chcę FV”, oraz wypełnić podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT tj. numer NIP, nazwę i adres firmy.

  §4 Reklamacje
 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu Produkty bez wad.
 2. ……… jako Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres-mailowy: kontakt@owocnegodnia.pl.
 4. ……… zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 5. ………. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu można zgłaszać na adres e-mailowy: kontakt@owocnegodnia.pl.

  §5 Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287). Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 2. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę.

  §6 Polityka prywatności
 1. Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Kupujących korzystających ze Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych Sklepu jest:

………
Mail: kontakt@owocnegodnia.pl, tel. ………

Adres do korespondencji:
………

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z pełnej funkcjonalności Sklepu, w tym do zawarcia Umowy Sprzedaży. Jako podstawę prawną wymienionego powyżej przetwarzania służy artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO w związku z wyrażeniem zgody na konkretny kanał komunikacji (dostarczenie Zamówienia na wskazany adres dostawy), co oznacza, że udostępniane dane są w celu zawarcia i realizacji Umowy.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Administratora w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Sklepu, w tym do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. W przypadku płatności elektronicznych – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie (system tpay).
 6. Sklep korzysta z plików Cookies. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Kupujący). Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików Cookiesw urządzeniu końcowym Kupującego. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. Ograniczenia takie mogą jednak zakłócić możliwość korzystania z funkcjonalności Sklepu.
 7. Administrator przetwarza również anonimowo dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu (adres IP, host, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem.
 8. Kupującemu przysługuje prawo wglądu w jego gromadzone dane osobowe, prawo do ich poprawy, do żądania usunięcia danych. W celu realizacji tych uprawnień Kupujący powinien skontaktować się z Administratorem pisemnie lub drogą elektroniczną na adres kontakt@owocnegodnia.pl.

  §7 Informacje dotyczące przetwarzania danych
 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu jest:

………
Mail: kontakt@owocnegodnia.pl, tel. ………

Adres do korespondencji:
………

 1. Administrator danych osobowych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Kupującego przez Administratora Sprzedający zaprasza do kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@owocnegodnia.pl
 2. W celu realizacji Umowy przetwarzane są dane niezbędne do realizacji Umowy z firmą ………. tj.:imię, nazwisko, adres do faktury, adres dostawy, adres e-mail, dane do płatności, numer telefonu. Podstawę prawną wymienionego powyżej przetwarzania służy artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO.
 3. Jako podstawa prawna wymienionego powyżej przetwarzania służy artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO w związku z wyrażeniem zgody na konkretny kanał komunikacji (wysyłka Zamówienia na wskazany adres dostawy).
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji Zamówienia oraz zobowiązań Administratora wynikających z Umowy Sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania Umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. poprawienia funkcjonalności strony internetowej, poprawienia szybkości działania strony internetowej, dopasowania treści oferty do oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie zachowania online podczas przeglądania stron Internetowych,
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z Sklepu,
  4. wystawienia faktury, dane niezbędne do jej sporządzenia przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z zakresem określonym w przepisach podatkowych. Dane będą przechowywane zgodnie z terminami określonymi w przepisach podatkowych,
  5. opracowania odpowiedzi na zadane pytania i prowadzenia korespondencji. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość udzielania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć:
 2. upoważnieni pracownicy Administratora i tylko w niezbędnym zakresie,
 3. podmioty przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcy usług IT, agencje marketingowe oraz dostawcy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie Umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, w wymaganym zakresie i przetwarzane zgodnie z ustalonym celem,
 4. wybrane podmioty obsługujące płatności w Sklepie,
 5. uprawnione organy jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Administrator będzie przetwarzać dane:
 7. przez okres korzystania przez Państwa z usług Sklepu w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia konkretnej usługi i wykonania zobowiązań Administratora,
 8. do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych,
 9. przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 10. w zakresie plików Cookies sesyjnych przez okres do 2 lat lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki internetowej, z kolei w zakresie plików stałych Cookies pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika z przeglądarki,
 11. dane zgromadzone w celu realizacji umowy są przechowywane do czasu wygaśnięcia ustawowych terminów (np. przepisów podatkowych).
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 13. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 14. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 15. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 16. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
 17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji Umowy sprzedaży i umożliwienia dostępu do Sklepu na stronie https://owocnegodnia.pl/.

  §8 Postanowienia końcowe
 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce „Regulamin” pod adresem https://owocnegodnia.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci/. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedawcy o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 3. Kwestie sporne rozwiązuje się na drodze zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Kupującego. W ostateczności sprawę rozstrzyga właściwy rzeczowo sąd powszechny w Krakowie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344) podmiot korzystający ze strony Sklepu zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 6. Sklep (i prowadząca go spółka) nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, braku dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych danych.